ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ไทยอีเพย์!! ผู้นำในด้านการให้บริการระบบอีคอมเมิร์ซครบวงจร

ประกอบด้วยระบบชำระเงิน ร้านค้าออนไลน์ และระบบจองห้องพักออนไลน์

ข้อตกลงและเงื่อนไข

สำหรับร้านค้าทุกร้านที่ใช้บริการกับไทยอีเพย์จะต้องตกลงยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการใช้บริการไทยอีเพย์

เงื่อนไขและข้อตกลงต่อไปนี้ มีผลบังคับใช้ทันทีที่ลูกค้าเริ่มต้นใช้บริการกับเรา ซึ่งเราได้ประกาศเอาไว้บนหน้าเว็บไซต์และในระบบ Control Panel อย่างชัดเจน ขอให้ลูกค้าทุกท่านโปรดทำความเข้าใจและปฎิบัติตาม

ระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ เป็นบริการระบบชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดังนั้น บริการระบบชำระเงินออนไลน์ไทยอีเพย์ ก็คือบริการระบบชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการด้วยการตัดบัตรเครดิต เพื่อใช้การซื้อขายสินค้าหรือบริการบนอินเตอร์เน็ต

โดยผู้ใช้บริการจะต้องเป็นบุคคลหรือเจ้าของเว็บไซต์ที่ขายสินค้าหรือบริการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และต้องการใช้บริการระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการของตน

นอกจากนี้ บริการระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิต จะใช้งานผ่านระบบจัดการที่ไทยอีเพย์จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการดูแล การชำระเงินค่าสินค้า หรือบริการของผู้ใช้บริการผ่านบัตรเครดิต เช่น ระบบการประมวลผลการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ, ระบบการจัดการ, ระบบการกรอกรายละเอียดบัตรเครดิต, ระบบสรุปยอดการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ และ ระบบการแจ้งผลการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่านบัตรเครดิต เพื่อให้การใช้งานบริการระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิต เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

 1. คุณสมบัติของร้านค้า

  - ต้องมีเว็บไซต์และโดเมนเนมที่ยังเปิดใช้งานได้
  - ต้องไม่ดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรม
  - ห้ามจำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกประเภท
  - เครื่องสำอางค์ผิดกฎหมาย
  - การพนันต่างๆ
  - สื่อลามก
  - เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด
  - บุหรี่และสารเสพติด
  - เกมส์ออนไลน์
  - สินค้าลอกเลียนแบบทุกชนิด
  - ร้านค้าที่มีลักษณะเป็น Merchant Aggregator คือการนำระบบไทยอีเพย์ไปเชื่อมต่อกับร้านค้าย่อยหรือเว็บไซต์อื่นๆที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้
  - ต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนบริษัทใน ประเทศไทย เท่านั้น (กรณีที่สมัครในนามบริษัท)
  - ต้องมีสำนักงานตั้งอยู่ใน ประเทศไทย (กรณีที่สมัครในนามบริษัท)
  - ต้องส่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆจาก ประเทศไทย เท่านั้น

  ร้านค้าให้คำรับรองว่า สินค้าหรือบริการของร้านค้า จะต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ผิดต่อศีลธรรมอันดีงามของประชาชน หากไทยอีเพย์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าร้านค้านำระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิตนี้ ไปใช้ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมาย หรือผิดต่อศีลธรรม ไทยอีเพย์มีสิทธิที่จะยึดเงินทั้งหมดของร้านค้า พร้อมทั้งสามารถยกเลิกการให้บริการทั้งหมดได้ทันที

 2. การยอมรับข้อตกลงและระเบียบการใช้งาน

 3. 2.1 ค่าบริการและค่าธรรมเนียม
  1. ค่าบริการใช้งานระบบ : ราคาขึ้นอยู่กับระบบที่เลือกใช้งาน
  2. ค่าธรรมเนียม : บัตร VISA, MasterCard 3.60% และ บัตร American Express 4.75% (ยังไม่รวม Vat 7%)
  3. ค่าธรรมเนียมการคืนเงิน : 300 บาท/รายการ (หากเกินระยะเวลา 7 วัน)

  2.2 ข้อตกลงการโอนยอดรายได้

  ไทยอีเพย์จะสรุปยอดรายได้ของร้านค้าในแต่ละเดือน และโอนยอดรายได้ดังกล่าวหลังจากหักค่าธรรมเนียมแล้วให้กับร้านค้าในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป โดยนำฝากเข้าบัญชีธนาคารที่ร้านค้าแจ้งมา แต่หากวันที่ 10 ของเดือนถัดไปตรงกับวันหยุดทำการของโพลาร์ หรือธนาคาร ยอดรายได้จะถูกนำฝากเข้าบัญชีของร้านค้าในวันทำการถัดไป

  2.3 อัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

  ในกรณีที่ราคาขายของสินค้าหรือบริการเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ร้านค้าตกลงและรับทราบว่า ไทยอีเพย์จะคิดคำนวณยอดรายได้โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามอัตราซื้อ (Buying Rate) แต่ละวันของธนาคารกสิกรไทย ณ วันที่เกิดการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ทั้งนี้อัตราการแลกเปลี่ยนในแต่ละวันนั้นไม่คงที่ ร้านค้าจึงต้องทำความเข้าใจกับลูกค้าด้วยเช่นกัน

  2.4 กรณียึดหน่วง

  ร้านค้าตกลงที่จะตรวจสอบการทำรายการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และชะลอการส่งสินค้าไปยังลูกค้าก่อนเป็นระยะเวลา 48 ชั่วโมงทุกครั้งหลังจากที่รายการสั่งซื้ออนุมัติ เพื่อป้องกันรายการชำระเงินที่มีปัญหา ซึ่งในกรณีที่รายการใดถูกไทยอีเพย์ตรวจพบว่ามีการชำระเงินที่ผิดปกติ หรือมียอดเงินสูง สถานะของการรายการนั้นอาจเปลี่ยนแปลงจาก Complete เป็น Hold ได้ ภายใน 48 ชั่วโมง ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนสถานะรายการเกิดขึ้น ร้านค้ายินยอมที่จะปฎิบัติตามขั้นตอนที่ทางไทยอีเพย์แจ้งให้ทราบ

  2.5 กรณีการปฏิเสธการชำระเงิน

  ร้านค้ายอมรับการปฏิเสธการชำระเงินจากผู้ถือบัตร(Charge Back) หากภายหลังธนาคารหรือบริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิตตรวจพบข้อสงสัย หรือความผิดปกติ หรือการทุจริต ฉ้อโกง หรือไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ร้านค้ายินยอมให้ไทยอีเพย์ทำการหักยอดเงินดังกล่าว จากรายได้ร้านค้า หรือโอนยอดเงินดังกล่าวกลับมายังไทยอีเพย์ ทั้งนี้ความเสี่ยงและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น ร้านค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

  2.6 เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงและกฎหมายการฟอกเงินน

  ไทยอีเพย์จึงได้กําหนดแบบฟอร์มสําหรับธุรกรรมที่มียอดชําระเงิน 50,000 บาทขึ้นไป เพื่อให้ลูกค้าทําการกรอกและแสดงตน ตามกระบวนการที่เรียกว่า CDD (Customer Due Diligence) และแนบหลักฐาน เช่น บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต เพื่อทําการสืบทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ทําธุรกรรมรายนั้นๆ และขอสงวนสิทธิ์ ในการแจ้งให้ทางสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบเพื่อดําเนินการตรวจสอบในลําดับต่อไป

  ไทยอีเพย์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงข้างต้นตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ร้านค้าทราบเป็นคราวๆไป

Top