ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ไทยอีเพย์!! ผู้นำในด้านการให้บริการระบบอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร

ซึ่งเราจะแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 รูปแบบบริการหลักๆ ดังนี้

ข้อตกลงและเงื่อนไข

สำหรับร้านค้าทุกร้านที่ใช้บริการกับไทยอีเพย์จะต้องตกลงยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการใช้บริการไทยอีเพย์

เงื่อนไขและข้อตกลงต่อไปนี้ มีผลบังคับใช้ทันทีที่ลูกค้าเริ่มต้นใช้บริการกับเรา ซึ่งเราได้ประกาศเอาไว้บนหน้าเว็บไซต์และในระบบ Control Panel อย่างชัดเจน ขอให้ลูกค้าทุกท่านโปรดทำความเข้าใจและปฎิบัติตาม

ระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ เป็นบริการระบบชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนั้น บริการระบบชำระเงินออนไลน์ไทยอีเพย์ ก็คือบริการระบบชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการด้วยการตัดบัตรเครดิต เพื่อใช้การซื้อขายสินค้าหรือบริการบนอินเทอร์เน็ต

โดยผู้ใช้บริการจะต้องเป็นบุคคลหรือเจ้าของเว็บไซด์ที่ขายสินค้าหรือบริการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และต้องการใช้บริการระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการของตน

นอกจากนี้ บริการระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิต จะใช้งานผ่านระบบจัดการที่ไทยอีเพย์จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการดูแล การชำระเงินค่าสินค้า หรือบริการของผู้ใช้บริการผ่านบัตรเครดิต เช่น ระบบการประมวลผลการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ, ระบบการจัดการ, ระบบการกรอกรายละเอียดบัตรเครดิต, ระบบสรุปยอดการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ และ ระบบการแจ้งผลการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่านบัตรเครดิต เพื่อให้การใช้งานบริการระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิต เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

 1. คุณสมบัติของร้านค้า

  - ต้องมีเว็บไซต์และโดเมนเนมที่ยังเปิดใช้งานได้
  - ต้องไม่ดำเนินธุรกิจที่ผิดกฏหมายหรือขัดต่อศีลธรรม
  - ห้ามจำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกประเภท
  - เครื่องสำอางค์ผิดกฎหมาย
  - การพนันต่างๆ
  - สื่อลามก
  - เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด
  - บุหรี่และสารเสพติด
  - เกมส์ออนไลน์
  - สินค้าลอกเลียนแบบทุกชนิด
  - ร้านค้าที่มีลักษณะเป็น Merchant Aggregator คือการนำระบบไทยอีเพย์ไปเชื่อมต่อกับร้านค้าย่อยหรือเว็บไซต์อื่นๆที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้
  - ต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนบริษัทใน ประเทศไทย เท่านั้น (กรณีที่สมัครในนามบริษัท)
  - ต้องมีสำนักงานตั้งอยู่ใน ประเทศไทย (กรณีที่สมัครในนามบริษัท)
  - ต้องส่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆจาก ประเทศไทย เท่านั้น

  ร้านค้าให้คำรับรองว่า สินค้าหรือบริการของร้านค้า จะต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ผิดต่อศีลธรรมอันดีงามของประชาชน หากไทยอีเพย์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าร้านค้านำระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิตนี้ ไปใช้ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมาย หรือผิดต่อศีลธรรม ไทยอีเพย์มีสิทธิที่จะยึดเงินทั้งหมดของร้านค้า พร้อมทั้งสามารถยกเลิกการให้บริการทั้งหมดได้ทันที

 2. การยอมรับข้อตกลงและระเบียบการใช้งาน

 3. 2.1 ค่าบริการและค่าธรรมเนียม
  1. ค่าบริการใช้งานระบบ : ราคาขึ้นอยู่กับระบบที่เลือกใช้งาน
  2. ค่าธรรมเนียม : บัตร VISA, MasterCard 4% และ บัตร American Express 4.75% (ยังไม่รวม Vat 7%)
  3. ค่าธรรมเนียมการคืนเงิน : 300 บาท/รายการ (หากเกินระยะเวลา 7 วัน)

  2.2 ข้อตกลงการโอนยอดรายได้

  ไทยอีเพย์จะสรุปยอดรายได้ของร้านค้าในแต่ละเดือน และโอนยอดรายได้ดังกล่าหลังจากหักค่าธรรมเนียมแล้วให้กับร้านค้าในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป โดยนำฝากเข้าบัญชีธนาคารที่ร้านค้าแจ้งมา แต่หากวันที่ 10 ของเดือนถัดไปตรงกับวันหยุดทำการของเพย์ โซลูชั่น หรือธนาคาร ยอดรายได้จะถูกนำฝากเข้าบัญชีของร้านค้าในวันทำการถัดไป

  2.3 อัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

  ในกรณีที่ราคาขายของสินค้าหรือบริการเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ร้านค้าตกลงและรับทราบว่า ไทยอีเพย์จะคิดคำนวณยอดรายได้โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามอัตราซื้อ (Buying Rate) แต่ละวันของธนาคารกสิกรไทย ณ วันที่เกิดการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ทั้งนี้อัตราการแลกเปลี่ยนในแต่ละวันนั้นไม่คงที่ ร้านค้าจึงต้องทำความเข้าใจกับลูกค้าด้วยเช่นกัน

  2.4 กรณียึดหน่วง

  ร้านค้าตกลงที่จะตรวจสอบการทำรายการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และชะลอการส่งสินค้าไปยังลูกค้าก่อนเป็นระยะเวลา 48 ชั่วโมงทุกครั้งหลังจากที่รายการสั่งซื้ออนุมัติ เพื่อป้องกันรายการชำระเงินที่มีปัญหา ซึ่งในกรณีที่รายการใดถูกไทยอีเพย์ตรวจพบว่ามีการชำระเงินที่ผิดปกติ หรือมียอดเงินสูง สถานะของการรายการนั้นอาจเปลี่ยนแปลงจาก Complete เป็น Hold ได้ ภายใน 48 ชั่วโมง ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนสถานะรายการเกิดขึ้น ร้านค้ายินยอมที่จะปฎิบัติตามขั้นตอนที่ทางไทยอีเพย์แจ้งให้ทราบ

  2.5 กรณีการปฏิเสธการชำระเงิน

  ร้านค้ายอมรับการปฏิเสธการชำระเงินจากผู้ถือบัตร(Charge Back) หากภายหลังธนาคารหรือบริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิตตรวจพบข้อสงสัย หรือความผิดปกติ หรือการทุจริต ฉ้อโกง หรือไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ร้านค้ายินยอมให้ไทยอีเพย์ทำการหักยอดเงินดังกล่าว จากรายได้ร้านค้า หรือโอนยอดเงินดังกล่าวกลับมายังไทยอีเพย์ ทั้งนี้ความเสี่ยงและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น ร้านค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

  2.5 "To comply with the laws regarding anti-money laundering

  every transaction over 50,000 baht (fifty thousand baht) instead in order to perform the step of CDD (Customer Due Diligence). Customer must fill the form and attach copy of personal document such as ID card or passport and send back to ThaiePay for further verification. We will reserve all rights to report the issue to Anti-Money Laundering Office to investigate in the next procedures.

  ไทยอีเพย์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงข้างต้นตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ร้านค้าทราบเป็นคราวๆไป

Top